Warunki gwarancji

Jeden z najdłuższych okresów gwarancyjnych w Europie. Do każdego towaru Glimat sp. z o.o. dołącza certyfikat gwarancyjny.


Gwarancja :

Przedmiotem gwarancji udzielanej zgodnie z postanowieniami niniejszej karty gwarancyjnej są części zamienne sprzedawane przez Glimat Sp. z o.o. przeznaczone do maszyn budowlanych.

Gwarantem w rozumieniu niniejszej karty gwarancyjnej jest Glimat Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach, ul. Główna 1c, 44-109 Gliwice. Niniejsza gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową. Gwarancja obejmuje wymianę lub naprawę , w zależności od opcji, części zamiennych (oprócz wymienionych poniżej), które dostarczone bezpośredniemu nabywcy są wadliwe ze względu na wady materiałowe lub ich nieprawidłowe wykonanie. Realizacja gwarancji jest wolna od kosztów, oprócz przypadków opisanych poniżej. Gwarancja dotyczy zakupów dokonanych bezpośrednio od Glimat Sp. z o.o. , chyba że stwierdzono inaczej. Może być uznana tylko w przypadku zakupu części zamiennych przez bezpośredniego klienta.

 

OKRES GWARANCJI

Elementy podwozia do minikoparek zwanej dalej Wyrobem ( gąsienice gumowe, rolki, koła napinające, koła napędowe) sprzedawane przez Glimat Sp. z o.o. są objęte gwarancją w zakresie wad materiałowych bądź wykonania (pęknięcia, nieszczelności) w warunkach normalnego zużycia i użytkowania.

Gwarant pokrywa 100% kosztów elementów podwozia, które podczas prawidłowego użytkowania uległy uszkodzeniu ze względu na wadliwy materiał lub tez wykonanie przez okres:

 • 24 miesięcy od daty zakupu przez ostatecznego użytkownika
 • 1500 motogodzin

w zależności co nastąpi pierwsze.

 

CZĘŚCI PODLEGAJĄCE WYMIANIE GWARANCYJNEJ

W przypadku wady części spowodowanej użyciem niewłaściwego materiału lub wadliwego wykonania Gwarant zobowiązany jest do wymiany tej części, zastępując ją częścią nową lub zatwierdzonym przez Gwaranta zamiennikiem, pod warunkiem, że uszkodzenie zgłoszone jest w przeciągu 30 dni od czasu zaistnienia usterki oraz pod warunkiem, iż okres gwarancji jeszcze nie minął.

 

WARUNKI UZNANIA GWARANCJI

Nabywca zobowiązany jest do zgłoszenia uszkodzeń w przeciągu 30 dni od momentu ich zauważenia. Zgłaszając usterkę nabywca zobowiązany jest do przedstawienia dowodu potwierdzającego datę dostawy (Faktura i Gwarancja). Wymagane jest złożenie reklamacji na piśmie wraz z opisem usterki,oraz dostarczenie części do Gwaranta. Uszkodzone części pozostają własnością Gwaranta przez okres 90 dni lub też do momentu podjęcia decyzji odnośnie zgłoszonej usterki, w zależności co nastąpi jako pierwsze. Nabywca ponosi koszty transportu a czas transportu nie jest wliczony w okres rozpatrywania gwarancji. Za wyjątkiem powyższych postanowień, Glimat Sp. z o.o. nie udziela gwarancjiwyrażonych, domniemanych, statutowych lub innych dotyczących jakości produktów.

 

GWARANCJA NIE OBEJMUJE

1. Niniejszą gwarancją nie są objęte jakiekolwiek Wyroby naprawiane, bez względu na sposób i zakres naprawy oraz na osobę, która naprawiała Wyrób.

2. Niniejszą gwarancją nie są również objęte wyroby uszkodzone wskutek, między innymi:

 1. nieprzestrzegania wymogów eksploatacyjnych dotyczących Wyrobów, określonych przez Gwaranta,
 2. nieprawidłowego montażu lub demontażu
 3. nieprawidłowej eksploatacji Wyrobu,
 4. złego stanu technicznego minikoparki, w tym nieprawidłowej geometrii systemu podwozia
 5. uszkodzeń mechanicznych: przecięć, przebić, w tym w szczególności spowodowanych uderzeniem bieżnikiem, lub bokiem gąsienicy w przeszkodę,
 6. nieprawidłowego przechowywania Wyrobu, w tym nie zabezpieczenia go przed działaniem ognia, substancji żrących, ropopochodnych, ozonu oraz działaniem temperatur powodujących degradację gumy,
 7. nieprawidłowego transportu Wyrobu przez Klienta
 8. nieprawidłowej techniki jazdy
 9. wypadku w czasie pracy maszyny
 10. umyślnego działania powodującego uszkodzenie Wyrobu

Suma rekompensaty finansowej za uszkodzenia należna nabywcy nie może być wyższa niż cena produktu zamieszczona na fakturze.

W związku z tym Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za:

 • opłaty za naprawę (robociznę).
 • transport produktu na miejsce naprawy i jego powrotną drogę.
 • opłaty za transport i pakowanie produktu do nabywcy.
 • podatek/cło oraz podobne opłaty uiszczane przez nabywcę pierwotnego
 • deprecjację (obniżenie wartości) lub uszkodzenie spowodowane zużyciem, brakiem właściwego utrzymania, nie stosowaniem się do instrukcji użytkowania, niewłaściwym wykorzystaniem sprzętu, złymi warunkami przechowywania, wandalizmem, warunkami pogodowymi, kolizją lub innymi wypadkami
 • części i elementy podlegające normalnemu zużyciu eksploatacyjnemu. Dla tych części standardowa gwarancja ma zastosowanie wyłącznie w przypadku gdy można jednoznacznie wykazać, że ewidentnie wystąpiła wada produkcyjna części
 • jakąkolwiek usterkę niezabezpieczonych komponentów, uszkodzenie lub awarię osłoniętych elementów spowodowaną przez usterkę osłony lub jej brak.
 • uszkodzenie spowodowane niewłaściwym użytkowaniem bądź montażem

 

OGRANICZENIE GWARANCJI W PRZYPADKU ZASTOSOWAŃ SPECJALNYCH

Gwarant jest zwolniony z obowiązku gwarancji w przypadku jeśli:

 • użytkownik nie stosował się do zasad utrzymania i serwisowania sprzętu
 • zmiana użycia produktu nie została zatwierdzona przez Glimat Sp. z o.o.
 • produkt został zmodyfikowany lub zmieniany w sposób niezatwierdzony przez Gwaranta,
 • produkt został rozmontowany przed przesłaniem do Gwaranta na kontrolę gwarancyjną

 

OGRANICZENIE WYRÓWNANIA SZKODY

Nabywcy przysługują prawa gwarancji, którymi objęte są produkty Glimat Sp. z o.o. jedynie określone na tej stronie. W żadnym przypadku Gwarant nie jest odpowiedzialny za utratę zysków, koszty wynajmu sprzętu zapasowego lub jakiekolwiek straty handlowe. Powyższa gwarancja dla nabywcy ogranicza się do zwrotu kosztów ceny detalicznej faktycznie zapłaconej za części o których mowa.

 

gwarancja.jpg